Ochrana osobných údajov

Spoločnosť MedVan, s.r.o. chráni a používa informácie, ktoré jej poskytnete pri používaní web stránky www.lekarensipka.sk. Spoločnosť MedVan, s.r.o. poskytuje nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súlade s platnou legislatívou SR, podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

1  Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

MedVan, s.r.o., Šípková 1/1133, 900 23 Viničné, IČO: 36659771, 47 403 136, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sro, vložka číslo: 41735/B. Kontakt: PharmDr. Lucia Vašíková , Tel. č.: +421 33 74 29 233, E-mail: info@lekarensipka.sk

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov, doba spracúvania osobných údajov:

Vaše osobné údaje spracúvame pre nižšie uvedené účely, v uvedenom rozsahu, na uvedených právnych základoch a v nevyhnutnom časovom rozsahu:

Dodanie služieb súvisiacich s poskytovaním lekárenskej starostlivosti na základe zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za týmto účelom spracúvame Vaše meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu. Doba spracovania: osobné údaje spracúvame po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu.

Dodanie služieb, cez Kontaktný formulár, Objednanie na konzultáciu, Vyšetrenie, Komentár, Referencie, súvisiacich s poskytovaním lekárenskej starostlivosti na základe zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za týmto účelom môžeme spracovať údaje až v rozsahu: Vaše meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu. Doba spracovania: do odvolania Vášho súhlasu na spracúvanie osobných údajov pre marketingové účely.

Marketingová činnosť, za účelom zasielania Noviniek (tzv. newsletter), aktuálnych ponúk tovarov a služieb verejnej lekárne, informáciách o aktuálnych akciách, špeciálnych ponukách a zľavách prebiehajúcich vo verejnej lekárni, za účelom zapojenia do marketingových prieskumov trhu, spokojnosti zákazníkov. Za týmto účelom spracúvame Vašu e-mailovú adresu. Doba spracovania: do odvolania Vášho súhlasu na spracúvanie osobných údajov pre marketingové účely.

„Cookies“, web stránka prevádzkovateľa využíva tzv. „cookies“. Je možné kedykoľvek upraviť nastavenie „cookies“ tým, že sa zmenia nastavenia na Vašom internetovom prehliadači.

„Google Analytics“, web stránka prevádzkovateľa využíva funkcie webového analytického nástroja od spoločnosti Google Inc. 

Príjemcovia osobných údajov, tretie strany, príjemcovia v tretích krajinách:

Prevádzkovateľ nepoveruje spracúvaním Vašich osobných údajov iné subjekty, neuskutočňuje prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám. Na splnenie zákonných povinností alebo ochranu a uplatňovanie oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ak je to nutné, príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť orgány štátnej správy, súdy, daňoví a právni poradcovia a audítori.

4  Súhlas so spracúvaním osobných údajov, právo na jeho odvolanie, doba uchovávania osobných údajov:

Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu v prípade, že sa neuplatňuje iný právny rámec na spracúvanie osobných údajov, je dobrovoľné a prevádzkovateľ získava súhlas dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Osobné údaje, na ktorých spracúvanie bol udelený súhlas dotknutej osoby, budú spracovávané po dobu 5 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na adresu MedVan, s.r.o., Šípková 1/1133, 900 23 Viničné alebo e-mailom na adresu info@lekarensipka.sk.

Ochrana práv dotknutých osôb:

Máte právo: na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, na prístup k osobných údajov, na opravu osobných údajov, na výmaz osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, na prenosnosť osobných údajov, namietať spracúvanie osobných údajov. Vaše práva si môžete uplatniť písomne zaslaním listu na adresu MedVan, s.r.o., Šípková 1/1133, 900 23 Viničné alebo e-mailom na adresu info@lekarensipka.sk. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z uvedených práv, budeme Vás o vybavení Vašej žiadosti/námietky informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme informovať. Máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracovávané v rozpore so zákonom. Sťažnosť môžete podať na dozorný orgán: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

6  Záverečné ustanovenia

Tento dokument nadobúda účinnosť a platnosť dňa 01.02.2024.

sk_SK
sk_SK
Návrat hore